پاسخ تمرینات عربی فصل سوم با تصویر بدون نیاز به دانلودصفحه  32

بالای صفحه

 

 

 

جــدا کننــده متـن

 

 

پایین صفحه33

 

 

 

 

 

جــدا کننــده متـن

 

 

التمرین الاول

 

 

 

جــدا کننــده متـن

 

صفحه 35

التمرین الثالث

 

 

جــدا کننــده متـن

التمرین الرابع

 

 

 

 

جــدا کننــده متـن

صفحه 36 التمرین الخامس

قرار نگرفت

التمرین السادس

قرار نگرفت

صفحه 37

التمرین السابع

جــدا کننــده متـن

کنز الحکمه

1

2

3

 

4

5

اگر گر از این مطلب استفاده کرده اید برای ما 5 صلوات بفرستید.