کتاب گویای عربی نهم

در زیر میتوانید فایل های صوتی عربی نهم را دانلود کنید.

 

فایل های صوتی کتاب گویای عربی نهم                                                                                                                                                                                                          

      جلد وفهرست کتاب                                                        درس ششم

       درس اول                                                                      درس هفتم

      درس دوم                                                                     درس هشتم  

     درس سوم                                                                       درس نهم            

     درس چهارم                                                                     درس دهم

       درس پنجم                                                                      المعجم